سکسی, وسیله ارتعاش و نوسان بررسی به صورت رایگانسکسی الکسیس